رولیک راهنما

رولیک راهنما(خود تنظیم) بهع منظور حفظ تعادل در لبه های نوار و جلوگیری از جابجایی تسمه از محور قرار می گیرد. کارخانه رولیک سازی کارارول با وجود نیروها و تجهیزات مختلفن آماده تولید این نوع رولیک می باشد.