پایه رولیک

پایه رولیک محل قرار گرفتن رولیک می باشد که باتوجه به نوع و وزن رولیک ها و فشار بار طراحی و تولید می گردد.